Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb

Inženýrsko-geologický průzkum má své uplatnění v přípravě územního plánování a při projektování staveb. Poskytuje potřebné informace o základových poměrech při zakládání staveb, specifikuje podmínky výstavby v sesuvných územích, umožňuje posouzení následků negativních vlivů povodní apod. Environmentální využití inženýrsko-geologického průzkumu spočívá například ve vyhledávání vhodných území pro realizaci skládek odpadu.

GEMEC-UNION a.s. nabízí:

  • komplexní projektování inženýrsko-geologického průzkumu pro zakládání staveb
  • inženýrsko-geologický průzkumu staveb občanské vybavenosti, dálničních, silničních a jiných liniových staveb, průmyslových, vodohospodářských a ostatních staveb

Používané metody IG průzkumu:

  • inženýrskogeologický průzkum je navrhován individuálně v souladu s Eurokódem 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy (ČSN EN 1997-2). Tato norma mimo jiné uvádí použitelnost terénních průzkumných metod. Využíváme tak zkoušek na vzorcích zemin a hornin kategorie A až C, penetračních zkoušek a dalších zkoušek.

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu nabízíme i související hydrogeologické práce:

  • posouzením režimu proudění podzemní vody
  • hydrodynamické zkoušky (čerpací a stoupací zkoušky) pro posouzení a návrh odvodňování stavebních výkopů
  • odběry vzorků vody s ohledem na zjištění agresivity vody vůči stavebním konstrukcím
  • monitorování zdrojů vody a následné posouzení včetně pasportizace v okolí projektovaných staveb za účelem zamezení možných střetů zájmů

Kontakt: Odštěpný závod Ostrava