Analýza zranitelnosti území geomorfologickými procesy, analýza přírodních rizik

Co jsou geomorfologické procesy?
Geomorfologické procesy představují soubor přírodních procesů, které utvářejí zemský povrch a ovlivňují horninové prostředí v jeho blízkosti. Jejich hlavními činiteli jsou tektonická aktivita, sopečná činnost, klima, gravitace, organizmy (včetně člověka).

Význam geomorfologických procesů z hlediska zranitelnosti území
V důsledku expandující urbanizace krajiny a rozvoje infrastruktury dochází neustále k interakci lidské činnosti s různými geomorfologickými procesy. V případě podcenění jejich vlivu dochází ke vzniku rozsáhlých škod způsobených např. sesuvy a erozí půdy, záplavami, zemětřesením.

Smyslem analýzy zranitelnosti území je lokalizovat a charakterizovat ty geomorfologické procesy, které představují akutní nebo potenciální riziko.

Výstupy analýzy zranitelnosti území

  1. genetická geomorfologická mapa
  2. mapa výskytu geomorfologických procesů na daném území
  3. mapa míry ohrožení území geomorfologickými procesy v podobě semaforové mapy (barevné vyjádření stupně rizika)

Využití analýzy zranitelnosti území
Prevence – využití výstupů jako základních dat pro tvorbu územních plánů, plánů ochrany životního prostředí a civilní obrany, developerských projektů a stavebních projektů
Řešení aktuálních problémů – využití výstupů pro navržení nápravných a ochranných opatření snižujících riziko eroze půdy, sesuvů, povodní, atd.

Kontakt: Divize Gemec Žacléř