Geomorfologická analýza reliéfu

Charakteristika geomorfologické analýzy reliéfu
Geomorfologická analýza reliéfu spočívá v prostorovém vymezení jednotlivých tvarů reliéfu, určení jejich vzniku a jejich relativního stáří. Vymezené tvary reliéfu jsou rozděleny do skupin na základě původu jejich vzniku: i) strukturní a tektonické tvary, ii) denudační tvary, iii) akumulační tvary, iv) antropogenní tvary. Analýza je primárně založena na interpretaci digitálního modelu reliéfu. Dle potřeby a možností může být doplněna o vyhodnocení satelitních a leteckých snímků, popřípadě o terénní dokumentaci.

Výstup geomorfologické analýzy reliéfu
Výstupem analýzy je genetická geomorfologická mapa, která představuje generalizovaný obraz vývoje reliéfu zájmového území. Jednotlivé tvary reliéfu jsou v mapovém výstupu vyznačeny pomocí polygonů, linií a případně bodů do vhodného mapového podkladu se základními topografickými údaji. Míra detailu závisí na výsledném měřítku mapy. Jednotlivé tvary reliéfu jsou v mapové legendě rozděleny podle jejich vzniku. Součástí mapového výstupu je textová zpráva.

Využití geomorfologické analýzy reliéfu
Výsledky geomorfologické analýzy reliéfu slouží jako základní soubor dat pro analýzu zranitelnosti území některými přírodními procesy, jako jsou povodně, eroze a sesuvy půdy, zemětřesení atd.

Znalost geomorfologie terénu je základním předpokladem pro tvorbu územních plánů, plánování liniových staveb (dálnic, železnic), vodních nádrží, povrchových i podpovrchových deponií odpadů (např. odkalovací nádrže, úložiště jaderného odpadu).

Kontakt: Divize Gemec Žacléř