Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum zahrnuje vyhledávání, mapování a hodnocení zásob podzemních vod za účelem jejich dalšího využívání.

GEMEC-UNION a.s. nabízí:

 • hydrogeologické mapování
 • hydrogeologický průzkum pro vyhledání zdrojů vody
 • hydrogeologický průzkum pro stavební účely (odvodňování staveb, ověření hydraulických parametrů kolektoru, chemismus podzemní vody,…)
 • hodnocení vlivu staveb na podzemní vody
 • hydrogeologické posouzení vsaku srážkových a přečištěných odpadních vod z DČOV do horninového prostředí včetně návrhu vsakovacího objektu
 • odborná hydrogeologická vyjádření pro stavební povolení a povolení k nakládání s vodami spojené s projektováním, realizací a legalizací zdrojů vody a tepelných čerpadel

Používané metody HG průzkumu:

 • hydrogeologické průzkumy jsou navrhovány a prováděny v souladu s platnými postupy uváděnými v legislativních předpisech s ohledem na problematiku daného průzkumu. Využívány jsou jak přímé metody (sondážní práce, vzorkovací práce, zkoušky in-situ – vsakovací, stopovací a další) i metody nepřímé (vyhodnocování archívních dat, modelování a další).

Nabídka dalších služeb z oblasti hydrogeologie:

 • zpracování pasportů zdrojů vody pro dodatečné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami, pro změnu v povolení k nakládání s vodami atd.
 • problematika ochranných pásem vodních zdrojů (návrhy, přepracování)
 • návrhy optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody
 • numerické modelové zpracování složitějších úkolů
 • možnost zastupování při jednání s úřady a příslušnými institucemi

Kontakt: Odštěpný závod Ostrava